ค้นหาเอกสารควบคุม :

แบบฟอร์ม(FM)

FM-กบท-ผทธ-01
ทะเบียนควบคุมเอกสาร (Master List)ประกาศใช้วันที่ :02/03/2549
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดย กองบริหารงานทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ แก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 23/02/2549
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-01 : การควบคุมเอกสารและข้อมูล (Control of Documents)

FM-กบท-ผทธ-02
ทะเบียนการแจกจ่ายคุมเอกสาร (Distribution List)ประกาศใช้วันที่ :02/03/2549
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดย กองบริหารงานทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ แก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 23/02/2549
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง

FM-กบท-ผทธ-03
บันทึกการแก้ไขประกาศใช้วันที่ :24/02/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 12/02/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง

FM-กบท-ผธส-04
แผนการตรวจติดตาม (Audit Plain)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-02 : การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

FM-กบท-ผธส-05
โปรแกรมการตรวจติดตาม (Audit Schedule)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-02 : การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
QP-กบท-01 : การควบคุมเอกสารและข้อมูล (Control of Documents)

FM-กบท-ผธส-06
รายงานการตรวจติดตาม (Audit Checklist)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-02 : การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

FM-กบท-ผธส-07
คำขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (Corective Action Request)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-02 : การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

FM-กบท-ผธส-08
บัญชีสถานะใบคำขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (Car Status log)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-02 : การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

FM-กบท-ผธส-09
รายงานสรุปผลการตรวจติดตาม (Audit Report)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-02 : การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

FM-กบท-ผธส-10
หนังสือเชิญประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประกาศใช้วันที่ :14/03/2549
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :2
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 14/02/2549
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-03 : การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)

FM-กบท-ผธส-11
เรื่องการทบทวนของฝ่ายบริหารประกาศใช้วันที่ :14/03/2549
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 14/02/2549
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-03 : การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)

FM-กบท-ผทธ-12
ใบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมประกาศใช้วันที่ :26/05/2548
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการแก้ไขครั้งที่ :2
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 20/05/2548
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-04 : การฝึกอบรม (Training)

FM-กบท-ผทธ-13
แบบฟอร์มประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมประกาศใช้วันที่ :27/12/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 24/11/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-04 : การฝึกอบรม (Training)

FM-กบท-ผทธ-14
ประวัติการฝึกอบรมประกาศใช้วันที่ :27/12/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 24/11/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-04 : การฝึกอบรม (Training)

FM-กบท-ผทธ-15
พรรณนาลักษณะงาน (Jop Description)ประกาศใช้วันที่ :27/12/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 24/11/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-05 : การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากร

FM-กบท-ผธส-17
แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี....ประกาศใช้วันที่ :06/01/2548
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :2
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/12/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-06 : การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

FM-กบท-ผธส-18
บันทึกโครงสร้างพื้นฐาน/สภาพแวดล้อมในการทำงานประกาศใช้วันที่ :06/01/2548
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :2
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/12/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-06 : การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

FM-กบท-ผจน-24
บัญชีรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ผ่านการประเมินประกาศใช้วันที่ :30/06/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 09/06/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-25
ใบสั่งซื้อประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-26
ใบสั่งจ้างประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-27
ใบสอบราคาซื้อประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-28
ใบสอบราคาจ้างประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-29
รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC Report)ประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-08 : การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

FM-กบท-ผจน-30
ป้ายชี้บ่งประกาศใช้วันที่ :20/07/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/07/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-08 : การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

FM-กบท-ผธส-31
แบบสำรวจประกาศใช้วันที่ :30/11/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 08/11/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-10 : การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

FM-กบท-ผธส-32
แบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint Form)ประกาศใช้วันที่ :30/09/2548
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :1
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 26/09/2548
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-11 : การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน/การจัดการข้อร้องเรียน (Corrective/Preventive Action/Complaint)

FM-กบท-ผธส-33
รายงานการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน/ข้อร้องเรียนจากลูกค้าประกาศใช้วันที่ :30/09/2548
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :2
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 26/09/2548
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-11 : การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน/การจัดการข้อร้องเรียน (Corrective/Preventive Action/Complaint)

FM-กบท-ผธส-34
ตารางรวบรวมข้อมูลประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-12 : การวิเคราะห์และการปรับปรุง (Data Analysis and Improvement)

FM-กบท-ผธส-35
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-12 : การวิเคราะห์และการปรับปรุง (Data Analysis and Improvement)

FM-กบท-ผธส-37
รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องทำการสอบเทียบประกาศใช้วันที่ :18/03/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 02/03/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง

FM-กบท-ผจน-39
แบบฟอร์มผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Vendor Profile)ประกาศใช้วันที่ :30/06/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 03/06/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-40
แบบฟอร์มประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างประกาศใช้วันที่ :30/06/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 03/06/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

FM-กบท-ผจน-41
แบบฟอร์มใบแจ้งผลการประเมินประกาศใช้วันที่ :30/06/2547
[ เปิดเอกสาร ] จัดทำโดยกองบริหารงานทั่วไป (ธก) แผนกจัดซื้อและนิติการแก้ไขครั้งที่ :0
ผู้อนุมัติเอกสาร : () โทร อนุมัติวันที่ : 03/06/2547
ผู้เก็บเอกสาร : () โทร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : QP-กบท-07 : การจัดซื้อ-จัดจ้าง

กลับไปหน้าที่แล้ว