ภาระหน้าที่-ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ภาระหน้าที่หลัก กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า(ภาคกลาง,ภาคใต้)

 1. ระบบสายส่งของ กฟภ.   ( 69,115kv. )
 2. ระบบจำหน่ายของ กฟภ.  ( 22,33 kv. )
 3. ระบบเคเบิ้ลใต้ดินของ กฟภ. ( 22,33,69,115 kv.)
 4. สำรวจ ประมาณราคา งานก่อสร้างสายส่ง สายจำหน่ายและงานเคเบิ้ลใต้ดิน
 5. ควบคุมระบบเอกสาร,ดำเนินการจัดซื้อ,จัดจ้าง,จัดฝึกอบรม,อื่นๆ

ระเบียบการดำเนินงาน

 • งานในกอง (สนง.ใหญ่)
 1. เมื่อได้รับอนุมัติจาก กอส.( กรณีมีงบฯ)
 2. จัดทำแผนงานก่อสร้าง(S-CURVE) : ผกส.
 3. ขึ้นระบบSAP:WBS : ผสร.
 4. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน: ผสร.
 5. แจ้งความต้องการพัสดุไปยัง กคพ,กผภ..:ผกส.
 6. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก:ผกส.หรือ ผกต.ขออนุมัติจัดซื้อสายและหัวเคเบิ้ล
 7. ขออนุมัติจัดจ้าง (เครื่องจักร,ผุ้รับเหมาเอกชน)(กรณีถ้ามี) : ผกส.,ผกต.
 8. ให้คำปรึกษาและตัดสินใจด้านเทคนิคก่อสร้างฯ

หมายเหตุ : เอกสารจะถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

 • งานที่กฟฟ.หน้างาน (ทั่วประเทศ)
 1. เมื่อได้รับอนุมัติก่อสร้างจาก กอส.
 2. แจ้ง กฟฟ.หน้างานให้ขออนุญาตพื้นที่
 3. เมื่อ กกฟ.(ก.ต.) : ขึ้นระบบSAP:WBS ,อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน, แจ้งความต้องการพัสดุ
 4. วศก.ติดต่อประสานงานกับ กคพ.กผภ.กฟฟ.หน้างาน เพื่อดำเนินการต่อดังนี้.
  - ติดต่อ กผภ.ขอเบิก เสาเข็ม ,ฐาน,เสา คอร. ให้จัดส่งที่หน้างานก่อสร้างฯ
  - ติดต่อ กคพ.ให้จัดส่งพัสดุอุปกรณ์สายส่งไปจนครบ
  - ติดต่อ กฟฟ.หน้างานขอเปิดงานก่อสร้างฯ
 5. พชง.กกฟ.(ก.ต.)ดำเนินการในรายละเอียดที่ กฟฟ.หน้างานต่อไป
 6. เปิดงาน
 7. ขออนุมัติจ้างรถแบ็คโฮ,รถเครน (ถ้ามี)
 8. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฐานราก (ถ้ามี)
 9. ติดต่อเจ้าของพื้นที่ลงพื้นที่ทำงาน
 10. จัดการเรื่องทีมงานก่อสร้าง เช่น วางแผนการทำงาน ตัดสินใจหน้างาน
 11. จัดการเรื่องพัสดุอุปกรณ์ เช่น เบิก ตัดจ่ายพัสดุ   ควบคุมการเบิกจ่าย
 12. จัดการเรื่องเครื่องมือ,เครื่องจักรกล,ยานพาหนะ
 13. ควบคุมและดำเนินการก่อสร้างงานหน้างานตามมาตรฐานของ กฟภ
 14. วิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย KYT (Kiken Yoshi Training)
 15. รายงานผลงานก่อสร้าง
 16. จัดการเรื่อง คชจ.ต่างๆ ที่เกิดขณะทำงานเควบคุมค่าใช้จ่ายหน้างาน.
 17. ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  ส่งมอบงาน  ปิดกส.